Oct 17, 2019   8:12 a.m. Hedviga
Academic information system

Course syllabus B-CRI - Číslicové riadenie (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-CRI
Názov predmetu: Číslicové riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

ABCDEFX
13,8 %19,0 %6,9 %15,5 %24,1 %20,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Paulusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: