Oct 19, 2019   3:20 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus B-CRI - Discrete-time control (FEEIT - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Číslicové riadenie
Kód predmetu: B-CRI
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Paulusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: