Apr 9, 2020   3:16 p.m. Milena
Academic information system

Course syllabus I-RJ - Ruský jazyk (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-RJ
Názov predmetu: Ruský jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2., 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné písomné práce 2/S, každá min. 28 bodov

Skúška - písomný test min. 28 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnuť základy všeobecného jazyka. Rozvíjať komunikatívnu kompetenciu študentov na úrovni A0-B1 SEER.


 
Stručná osnova predmetu:
• Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: základy a špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, frazeologizmy, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky.
• Písomný prejav: základy korešpondencie, referát,
• Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu.
• Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg
• Ústny prejav: pripravený monológ na odbornú tému

Odporúčaná literatúra:
Základné:
JELÍNEK, S. -- FOLPRECHTOVÁ, J. -- HŘÍBKOVÁ, R. -- ŽOFKOVÁ, H. Raduga 2 : Pracovný zošit. Ruština pre stredné a jazykové školy. Bratislava: Fraus, 1999. 56 s. ISBN 80-88844-42-8. [podrobnosti]
JELÍNEK, S. -- FOLPRECHTOVÁ, J. -- HŘÍBKOVÁ, R. -- ŽOFKOVÁ, H. Raduga 2 : Učebnica. Ruština pre stredné a jazykové školy. Bratislava: Fraus, 1999. 232 s. ISBN 80-88844-41-X. [podrobnosti]
BUJNOVÁ, E. -- BOJCOV, I. -- MAKUCHINA, J. Ruský jazyk : Vybrané texty pre technikov a ekonómov. Bratislava: STU v Bratislave, 1994. 137 s. ISBN 80-227-0632-9. [podrobnosti]
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
20,0 %20,0 %40,0 %0 %0 %20,0 %
Vyučujúci: PhDr. Jarmila Belasová (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: PhDr. Jarmila Belasová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: