Oct 25, 2020   4:05 p.m. Aurel
Academic information system

Course syllabus I-AFJ - Automaty a formálne jazyky (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Automaty a formálne jazyky
Kód predmetu: I-AFJ
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Viliam Hromada, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je, aby študenti získali rozšírené znalosti ohľadom formálnych jazykov, konečných automatov, zásobníkových automatov a ich využitia pri tvorbe kompilátorov a prekladu programu do strojového jazyka. Rozšíriť ich znalosti z oblasti teoretickej informatiky. Dosiahnuť, aby študenti boli schopní samostatne študovať práce využívajúce základné poznatky z teoretickej informatiky, aby rozumeli lexikálnej a syntaktickej analýze programu v počítači.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Jazyky a ich reprezentácia, Gramatiky.
2. Konečné automaty a regulárne gramatiky. NKA, DKA, ich ekvivalencia. Minimalizácia DKA. Pumpovacia lema pre regulárne jazyky.
3. Bezkontextové gramatiky. Úpravy bezkontextových gramatík. CHNF. Pumpovacia lema pre bezkontextové jazyky. Zásobníkové automaty.
4. Štruktúra kompilátora, Lexikálna analýza, FLEX.
5. Syntaktická analýza. CYK algoritmus.
6. Syntaktická analýza zhora-nadol, LL(1) analyzátor.
7. Syntaktická analýza zdola-nahor, LR(0) analyzátor, SLR(1) analyzátor, LR(1) analyzátor, LALR(1) analyzátor.
8. Riešenie konfliktov pri syntaktickej analýze, GLR syntaktický analyzátor.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOPCROFT, J E. -- ULLMAN, J D. Formálne jazyky a automaty. Bratislava : Alfa, 1978. 342 s.
DEDERA, Ľ. Počítačové jazyky a ich spracovanie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2014. 277 s. ISBN 978-80-8040-503-8.
LINZ, P. An Introduction to Formal Languages and Automata. Sudbury : Jones and Bartlett Publ.,Inc, 2006. 415 s. ISBN 978-0-7637-3798-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2h prednášky, 2h cvičenia, zadania.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Zadania(40%)
Skúška (60%)
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: