Oct 23, 2020   10:45 a.m. Alojza
Academic information system

Course syllabus I-AFJ - Automaty a formálne jazyky (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-AFJ
Názov predmetu:
Automaty a formálne jazyky
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Jazyky a ich reprezentácia, Gramatiky.
2. Konečné automaty a regulárne gramatiky. NKA, DKA, ich ekvivalencia. Minimalizácia DKA. Pumpovacia lema pre regulárne jazyky.
3. Bezkontextové gramatiky. Úpravy bezkontextových gramatík. CHNF. Pumpovacia lema pre bezkontextové jazyky. Zásobníkové automaty.
4. Štruktúra kompilátora, Lexikálna analýza, FLEX.
5. Syntaktická analýza. CYK algoritmus.
6. Syntaktická analýza zhora-nadol, LL(1) analyzátor.
7. Syntaktická analýza zdola-nahor, LR(0) analyzátor, SLR(1) analyzátor, LR(1) analyzátor, LALR(1) analyzátor.
8. Riešenie konfliktov pri syntaktickej analýze, GLR syntaktický analyzátor.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: