Jan 28, 2020   7:52 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus I-SUNS - Strojové učenie a neurónové siete (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SUNS
Názov predmetu: Strojové učenie a neurónové siete
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Pojmy a princípy (umelá inteligencia, strojové učenie, výpočtová inteligencia, inteligentné systémy, objavovanie znalostí, neurónová sieť).
Učenie s učiteľom, učenie bez učiteľa, teória učenia, reinforcement učenie.
Neurocomputing, rozdiely voči klasickým prístupom, možnosti aplikácií, analógia a rozdiely biologických a umelých neurónových sietí (NS).
Modely neurónu, aktivačná funkcia, architektúry NS, proces učenia, NS a aproximácia funkcií.
Viacvrstvový perceptrón, algoritmus spätného šírenia, generalizácia, aproximácia funkcií.
RBF (radial-basis function) siete, regularizačná teória.
Samoorganizujúce sa systémy založené na súťažnom učení a na Hebbovom učení.
Rekurentné siete.
Súbory - boosting, silné a slabé učenie, AdaBoost
Rozmedzia, jadrové (kernel) metódy, stroje s podpornými vektormi
Zhlukovanie
Deep learning (hlboké učenie, hlboké NS)
Aplikácie strojového učenia v rozpoznávaní vzorov a v biometrii, v komunikačných sieťach, v spracovaní signálov


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: