26. 1. 2020  18:27 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TP1-AI - Tímový projekt 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Tímový projekt 1
Kód predmetu: I-TP1-AI
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Karla Čipková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ondrej Gallo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Stanislav Marček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Mažári (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Milan Mladoniczky (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladislav Novák (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marian Vojs, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Študenti budú vedieť pracovať v tíme, preukážu schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu - výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania v predmetoch Tímový projekt 1 a Tímový projekt 2.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2. Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3. Analýza problému, hrubý návrh riešenia.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Curtis, B., Hefley, E., Miller, S.: Overview of the people capability maturity model. CMU-SEI-95-MM-01, September 1995.
Dawson, C.H.: The Essence of Computing Projects. Prentice Hall, Harlow, England. 2000.
Humprey, W.S.: Managing Technical People: Innoviation, Teamwork, and the Software Process. Addison-Wesley. 1997.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Kolektívna projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet.
Obhajoba výsledkov projektu za 1. semester.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: