5. 4. 2020  6:08 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP2-AME - Diplomový projekt 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Diplomový projekt 2
Kód predmetu: I-DP2-AME
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Cigánek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (skúšajúci)
Ing. Oto Haffner, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Erik Kučera, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Juraj Paulech, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Ťapák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomový projekt 2 umožní študentom rozvíjať si metódy a postupy riešenia zložitých úloh a preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy inžinierskeho aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v oblasti mechatroniky, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a k tvorbe modelov.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Diplomový projekt 1
 
Stručná osnova predmetu:
Ďalšie štúdium problematiky, získavanie zdrojov - samostatne aj podľa odporúčania vedúceho práce,
analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Štúdium problematiky, získavanie zdrojov - samostatne aj podľa odporúčania vedúceho práce.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba predloženej pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 20. 11. 2019.

Typ výstupu: