6. 4. 2020  15:09 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP2-AME - Diplomový projekt 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP2-AME
Názov predmetu: Diplomový projekt 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Ďalšie štúdium problematiky, získavanie zdrojov - samostatne aj podľa odporúčania vedúceho práce,
analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 20. 11. 2019.

Typ výstupu: