28. 1. 2020  21:28 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TP-EN - Tímový projekt (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Tímový projekt
Kód predmetu: I-TP-EN
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Elena Cocherová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Hanic (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Filip Chymo (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Púčik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Vedieť pracovať v tíme, preukázať schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu -- výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania v predmetoch Tímový projekt 1 a Tímový projekt 2.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1) Posudzovanie špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.
2) Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.
3) Implementácia prototypu vybraných častí, používateľská prezentácia prototypu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

Odporúčaná:
Individuálne podľa zadávateľa projektu

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Konzultácie so zákazníkom, zasadnutia tímu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: