21. 1. 2020  17:48 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TP-EN - Tímový projekt (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TP-EN
Názov predmetu: Tímový projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1) Posudzovanie špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.
2) Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.
3) Implementácia prototypu vybraných častí, používateľská prezentácia prototypu.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: