Nov 17, 2019   2:18 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Course syllabus I-VJE - Vyraďovanie jadrových elektrární (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-VJE
Názov predmetu: Vyraďovanie jadrových elektrární
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a odovzdanie referátov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne. Kredity sa neudelia študentovi, a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov. (cvičenia: max. 20 %, skúška 80 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné znalosti o rádioaktívnom odpade a o vyhorenom jadrovom palive, o nakladaní s RAO a VJP, o perspektívnych technológiách, o postupoch pri vyraďovaní JE z prevádzky.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, jadrový palivový cyklus. Klasifikácia rádioaktívnych odpadov. Zneškodňovanie RAO. Spracovanie RAO. Úprava RAO pre uloženie. Transport, skladovanie a úložiská RAO. Vyhorené jadrové palivo, dlhodobé skladovanie VJP. Definitívne uloženie VJP (SAO a VAO). Prepracovanie VJP, transmutačné technológie. Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky – legislatívne aspekty, základné postupy, etapy, charakterizácia podľa MAAE. Štruktúra procesu vyraďovania, základné okruhy činností, dekontaminácia, demontáž, radiačné kontroly, demolácia objektov, obnovenie lokality. Vnútroštátny program (stratégia) vyraďovania JE A1 a JE V1.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEČAS, V. -- ĎURČEK, E. -- JAKUBEC, R. RAO a likvidácia JE: Učebný text pre postgraduálne rekvalifikačné štúdium: Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení. Bratislava : FEI STU, 2011. 93 s.
NEČAS, V. -- JAKUBEC, R. Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s RAO: Učebný text pre postgraduálne štúdium: Vyraďovanie jadrových zariadení. Bratislava : FEI STU, 2011. 126 s.
RAHMAN, A. Decommissioning and Radioactive Waste Management. Dunbeath: Whittles Publishing CRC Press, 2008. 448 s.
TABOAS, A. -- LAGUARDIA, T. -- MOGHISSI, A. The Decommissioning Handbook. New York: ASME, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ABCDEFX
24,2 %30,3 %30,3 %12,1 %3,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Dávid Bednár (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dorota Flamíková (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Branislav Vrban, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Type of output: