Dec 14, 2019   6:50 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus I-VJE - Vyraďovanie jadrových elektrární (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vyraďovanie jadrových elektrární
Kód predmetu: I-VJE
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Dávid Bednár (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dorota Flamíková (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Branislav Vrban, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné znalosti o rádioaktívnom odpade a o vyhorenom jadrovom palive, o nakladaní s RAO a VJP, o perspektívnych technológiách, o postupoch pri vyraďovaní JE z prevádzky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, jadrový palivový cyklus. Klasifikácia rádioaktívnych odpadov. Zneškodňovanie RAO. Spracovanie RAO. Úprava RAO pre uloženie. Transport, skladovanie a úložiská RAO. Vyhorené jadrové palivo, dlhodobé skladovanie VJP. Definitívne uloženie VJP (SAO a VAO). Prepracovanie VJP, transmutačné technológie. Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky – legislatívne aspekty, základné postupy, etapy, charakterizácia podľa MAAE. Štruktúra procesu vyraďovania, základné okruhy činností, dekontaminácia, demontáž, radiačné kontroly, demolácia objektov, obnovenie lokality. Vnútroštátny program (stratégia) vyraďovania JE A1 a JE V1.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEČAS, V. -- ĎURČEK, E. -- JAKUBEC, R. RAO a likvidácia JE: Učebný text pre postgraduálne rekvalifikačné štúdium: Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení. Bratislava : FEI STU, 2011. 93 s.
NEČAS, V. -- JAKUBEC, R. Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s RAO: Učebný text pre postgraduálne štúdium: Vyraďovanie jadrových zariadení. Bratislava : FEI STU, 2011. 126 s.
RAHMAN, A. Decommissioning and Radioactive Waste Management. Dunbeath: Whittles Publishing CRC Press, 2008. 448 s.
TABOAS, A. -- LAGUARDIA, T. -- MOGHISSI, A. The Decommissioning Handbook. New York: ASME, 2004.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2 hodiny prednášok/2 hodiny cvičení týždenne, prezenčná vzdelávacia metóda
 
Metódy a kritériá hodnotenia: A B C D E FX
34,5 % 40 % 18,2 % 7,3 % 0 0
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Type of output: