Jan 20, 2020   9:41 p.m. Dalibor
Academic information system

Course syllabus VISS_I - Výskum inteligentných softvérových systémov (FIIT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VISS_I
Názov predmetu: Výskum inteligentných softvérových systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné softvérové systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky absolvovania
1.aktívna účasť na seminároch
2.vypracovanie zadanej úlohy v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne
3.získanie aspoň stupňa dostatočný zo zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s vybranými súčasnými trendami vo výskume softvérových systémov vo svete a s témami výskumu súvisiacimi so softvérovými systémami na FIIT. Oboznámiť sa so základnými metódami výskumnej práce v odbore. Vypracovať návrh výskumného projektu, smerujúceho k získaniu nových poznatkov alebo navrhnutiu či rozpracovaniu vybranej metódy, prípadne aj nástroja realizujúceho danú metódu, ktorý bude zadaním diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
- semináre k aktívnym oblastiam výskumu
- vypracovanie a konzultovanie výskumného zámeru
- návrh zadania diplomovej práce

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/vsi-slov/index.html
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ACM Digital Library
Computer Society IEEE Digital Library
M. Bieliková, P. Návrat (Eds.). Selected software and information systems studies 4. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2009. (in slovak)
M. Bieliková, P. Návrat et al. Selected software engineering studies 1. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2006. (in slovak)
M. Bieliková, P. Návrat et al. Selected software engineering studies 2. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2006. (in slovak)
M. Bieliková, P. Návrat et al. Selected software engineering studies 3. Slovak University of Technology in Bratislava, Edition of research texts in informatics and information technologies, 2007. (in slovak)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 268

ZFX
96,3 %3,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Type of output: