Dec 14, 2019   10:30 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus I-VIR - Výpočtová inteligencia v riadení (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-VIR
Názov predmetu: Výpočtová inteligencia v riadení
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tri písomné testy po 10 bodoch, podmienkou ja získať z každého testu aspoň 3 body. Povinné absolvovanie všetkých cvičení, alebo ich náhrada individuálnym zadaním.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť základným princípom výpočtovej inteligencie: fuzzy logike, umelým neurónovým sieťam a evolučným algoritmom. Bude vedieť tieto prístupy aplikovať pri riešení úloh z oblasti riadenia ako sú návrh regulačných obvodov, návrh robustného riadenia, návrh algoritmov riadenia, modelovanie nelineárnych dynamických systémov, statická optimalizácia procesov, logistické úlohy a podobne.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy výpočtovej inteligencie, prehľad jednotlivých prístupov.
2. Fuzzy logika (FL), princíp.
3. Využitie FL v riadení, fuzzy regulácia.
4. Fuzzy supervízorové riadenie, fuzzy adaptácia.
5. Umelé neurónové siete (UNS), vybrané prístupy.
6. Aplikácie UNS pri modelovaní nelineárnych dynamických systémov.
7. Aplikácie UNS pri riadení procesov.
8. Genetické algoritmy (GA), princíp.
9. Aplikácie GA pri riešení úloh v riadení, návrh regulačných obvodov.
10. Statická optimalizácia pomocou GA, iné optimalizačné úlohy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
22,9 %15,7 %17,1 %21,4 %22,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Slavomír Kajan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 06. 2019.

Type of output: