1. 4. 2020  15:15 Hugo
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-IDS - Identifikácia systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-IDS
Názov predmetu: Identifikácia systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú dva projekty, na každom z nich je možné získať max. 20 bodov. Teoretické znalosti budú overené formou písomky za max. 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Na skúške je možné získať max. 50 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebných min. 15 bodov. Hodnotenie predmetu podľa platnej klasifikačnej stupnice.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent teoreticky i prakticky ovláda metódy identifikácie lineárnych dynamických, ako aj nelineárnych statických systémov. Pre jednotlivé identifikačné algoritmy vie vytvoriť funkčný program a kriticky posúdiť získané výsledky.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do identifikácie: model, prístupy k modelovaniu, postup pri identifikácii, vlastnosti odhadov. Odhad parametrov statických modelov: korelačná a regresná analýza, metóda najmenších štvorcov. Štruktúry lineárnych dynamických modelov. Deterministické metódy identifikácie dynamických systémov v časovej aj vo frekvenčnej oblasti. Štatistické metódy identifikácie dynamických systémov. Jednorazové a priebežné metódy identifikácie dynamických systémov. Praktické problémy identifikácie: voľba vstupného signálu, voľba periódy vzorkovania, filtrácia signálov, určenie štruktúry modelu, validácia modelu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1987. 519 s. ISBN 0-13-881640-9.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
HUDZOVIČ, P. Identifikácia a modelovanie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 255 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 305

ABCDEFX
14,1 %14,1 %19,0 %19,0 %23,0 %10,8 %
Vyučujúci: Ing. Martin Ivan (cvičiaci)
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: