4. 4. 2020  14:53 Izidor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-IDS - Identifikácia systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Identifikácia systémov
Kód predmetu: I-IDS
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Ivan (cvičiaci)
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent teoreticky i prakticky ovláda metódy identifikácie lineárnych dynamických, ako aj nelineárnych statických systémov. Pre jednotlivé identifikačné algoritmy vie vytvoriť funkčný program a kriticky posúdiť získané výsledky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do identifikácie: model, prístupy k modelovaniu, postup pri identifikácii, vlastnosti odhadov. Odhad parametrov statických modelov: korelačná a regresná analýza, metóda najmenších štvorcov. Štruktúry lineárnych dynamických modelov. Deterministické metódy identifikácie dynamických systémov v časovej aj vo frekvenčnej oblasti. Štatistické metódy identifikácie dynamických systémov. Jednorazové a priebežné metódy identifikácie dynamických systémov. Praktické problémy identifikácie: voľba vstupného signálu, voľba periódy vzorkovania, filtrácia signálov, určenie štruktúry modelu, validácia modelu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LJUNG, L. System Identification: Theory for the User. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1987. 519 s. ISBN 0-13-881640-9.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Identifikácia systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 112 s. ISBN 80-227-1177-2.
HUDZOVIČ, P. Identifikácia a modelovanie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 255 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2 hod prednášok týždenne / 2 hod laboratórnych cvičení týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra študenti vypracujú dva projekty, na každom z nich je možné získať max. 20 bodov. Záverečná skúška sa skladá z teoretických otázok za 20 bodov a príkladov za 30 bodov. Výsledná známka sa stanoví na základe počtu získaných bodov podľa klasifikačnej tabuľky danej Študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: