3. 6. 2020  18:22 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-IDS - Identifikácia systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-IDS
Názov predmetu:
Identifikácia systémov
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Úvod do identifikácie: model, prístupy k modelovaniu, postup pri identifikácii, vlastnosti odhadov. Odhad parametrov statických modelov: korelačná a regresná analýza, metóda najmenších štvorcov. Štruktúry lineárnych dynamických modelov. Deterministické metódy identifikácie dynamických systémov v časovej aj vo frekvenčnej oblasti. Štatistické metódy identifikácie dynamických systémov. Jednorazové a priebežné metódy identifikácie dynamických systémov. Praktické problémy identifikácie: voľba vstupného signálu, voľba periódy vzorkovania, filtrácia signálov, určenie štruktúry modelu, validácia modelu.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: