11. 12. 2019  12:37 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu KSS_I - Komunikačné služby a siete (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Komunikačné služby a siete
Kód predmetu: KSS_I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Peter Trúchly, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o bezpečnostných službách v sieťach najmä na sieťovej vrstve, o službách zabezpečenia kvality sieťovej premávky, o sieťovom manažmente a výkonnosti transportných protokolov. Získať zručnosti v konfigurovaní sieťových uzlov pre mnohé služby, napr. IPsec, NAT, QoS správu radov, sieťový manažment.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sieťová bezpečnosť, bezpečnostná architektúra a vrstvové sieťové modely.
2. Bezpečnostné brány, sieťová bezpečnosť na IP vrstve, IPsec, NAT.
3. Komunikačné služby, QoS, QoS nad IP.
4. QoS nástroje. Označovanie a klasifikácia tokov, správa radov, plánovanie.
5. QoS architektúry, Intserv, Diffserv, MPLS.
6. Transportné protokoly,výkonostné problémy v rýchlych sieťach. Výkonnosť TCP protokolov, riadenie zahltenia, QoS a TCP.
7. Systémy správy sietí - modely a základné funkcie správy. SNMP protokoly, porovnanie rôznych verzií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno : Computer Press, 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP. Bezpečnost. Praha : Computer Press, 2001. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2003. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.

Odporúčaná:
Stallings, W.: SNMP, SNMPv2 and RMON. Practical Network Management. Adison-Wesley Publishing Company, 1996.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, praktické cvičenia, projekty.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Kritéria hodnotenia: absolvovať záverečný test (max. 70 bodov) a vypracovať projekt a sieťové ulohy aspoň na 17 bodov (max. 30 bodov) v požadovanej kvalite.

 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: