Apr 3, 2020   0:47 a.m. Richard
Academic information system

Course syllabus PDT_I - Pokročilé databázové technológie (FIIT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PDT_I
Názov predmetu: Pokročilé databázové technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, vypracovanie a odovzanie všetkých zadaní s minimálnou úrovňou kvality v stanovených termínoch + osobne na konzultácii.

Získanie aspoň 25 bodov (z možných 50) za zadania v priebehu semestra.
Získanie aspoň 56 bodov z celkového hodnotenia (zadania max 50 + 10 bonus, skúška 50).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch spracovania SQL dopytov v prostredí relačnej databázy, rozumie spôsobu ako plánovač transformuje logický SQL dopyt do konkrétneho plánu vykonávania a rozumie jednotlivým krokom plánu, ich obmedzeniam, výhodám a nevýhodám. Rozumie rôznym spôsobom indexovania, vie použiť vhodný typ indexu vo vhodnej situácii a vie písať efektívne SQL dopyty. Študent dokáže použiť pokročilé vlastnosti relačných databáz: prácu s geografickými dátami, prácu s XML a JSON dátami a dokáže napísať zložitý rekurzívny SQL dopyt. Vie implementovať efektívne fulltextové vyhľadávanie v prostredí relačnej databázy ako aj v prostredí špecializovanej databázy Elasticsearch. Rozumie konceptu NoSQL databáz, ich výhodám a obmedzeniam a dokáže inžinierskym spôsobom vybrať vhodnú databázu pre konkrétny spôsob použitia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Princípy vykonávania SQL dopytu - plánovač, anatómia indexu, jednoduché indexy
- Zložené indexy, princípy spracovania join a group by operácií
- Rekurzia v SQL
- Pokročilé dátové typy: polia, JSON, XML
- Geografické dáta, PostGIS
- Fulltextové vyhľadávanie v SQL
- NoSQL princípy
- Elasticsearch: koncepty, analýza textu
- Elasticsearch: dopyty a fazety
- Elasticsearch: distrubuované vyhľadávanie, cluster
- In-memory databázy: Redis
- Kombinovanie databáz, Case-study
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZANIOLO, C. -- CERI, S. -- FALOUTSOS, C. -- SNODGRASS, R T. -- SUBRAHMANIAN, V. -- ZICARI, R. Advanced database systems. San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 1997. 574 s. ISBN 1-55860-443-X.
MATIAŠKO, K. -- VAJSOVÁ, M. -- ZÁBOVSKÝ, M. -- CHOCHLÍK, M. Databázové systémy a technológie. STU v Bratislave FIIT, 2009. 693 s. ISBN 978-80-227-3035-8.

Odporúčaná:
Radu Gheorghe, Matthew Lee Hinman, and Roy Russo. 2015. Elasticsearch in Action (1st ed.). Manning Publications Co., Greenwich, CT, USA.
Winand, Markus. 2012. SQL Performance Explained.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1139

ABCDEFX
15,5 %21,4 %26,9 %19,7 %12,4 %4,1 %
Vyučujúci: Ing. Tomáš Kramár, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Samuel Pecár (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Rác (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: Ing. Tomáš Kramár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 20. 09. 2019.

Type of output: