28. 2. 2020  10:32 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VPP_UISI_I - Výskumná projektová práca (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VPP_UISI_I
Názov predmetu: Výskumná projektová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca pod vedením supervisora a reportovanie.
 
Výsledky vzdelávania:
Individuálnym prístupom rozvinúť vedomosti, schopnosti a zručnosti pre výnimočne
talentovaných študentov s predpokladmi pre výskumnú prácu. Dôraz je kladený na
orientáciu v otvorených vedeckých problémoch daného odboru a možnostiach ich
riešenia s dôrazom na problémy riešené v rámci výskumných projektov na fakulte.
 
Stručná osnova predmetu:
- analýza, návrh a experimentovanie vo vybranej oblasti
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
určí sa individuálne podľa témy projektovej práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: