Aug 8, 2020   10:53 p.m. Oskar
Academic information system

Course syllabus DP3_IT_I - Diplomová práca (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DP3_IT_I
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
6 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a metód vrátanie ich overenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Podrobný návrh riešenia.
- Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
- Overenie riešenia.
- Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.

Odporúčaná:
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliogrphic references. Content, form and structure.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci diplomových prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A
B
C
D
E
FX
23,3 %36,7 %
16,7 %
10,0 %
6,7 %
6,6 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Type of output: