Aug 8, 2020   10:12 p.m. Oskar
Academic information system

Course syllabus SP_UPAI - Štátnicový predmet (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: SP_UPAI
Názov predmetu: Štátnicový predmet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
internetové technológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

A
B
C
D
E
FX
23,3 %
24,7 %
19,2 %
11,0 %9,6 %12,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 05. 2019.

Type of output: