Oct 26, 2020   9:01 a.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus 413K0_4D - Kinetika a modelovanie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
413K0_4D
Názov predmetu: Kinetika a modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
organická technológia a technológia palív - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné práce
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s evolučnými metódami plánovania, merania a vyhodnocovania kinetických údajov, metódami modelovania zložitých chemických reakcií a kinetickými metódami štúdia mechanizmu chemických reakcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Odvodzovania modelových kinetických rovníc pre zložité katalyzované a nekatalyzované reakcie, diskriminačné metódy plánovania kinetických experimentov, evolučný plán experimentov na upresnenie hodnôt kinetických parametrov, meranie a vyhodnocovanie kinetiky chemických reakcií v homogénnych a heterogénnych systémoch, vrátane katalyzovaných reakcií, kinetické modely chemických reaktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
COKER, K. Modeling of chemical kinetics and reactor design. USA: GPP, 2001. 1096 s. ISBN 0-88415-481-5.
ILAVSKÝ, J. Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktorov I. Bratislava : Alfa, 1990. 415 s. ISBN 80-05-00599-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: