Apr 9, 2020   7:41 p.m. Milena
Academic information system

Course syllabus 413K0_4D - Kinetika a modelovanie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Kinetika a modelovanie
Kód predmetu: 413K0_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s evolučnými metódami plánovania, merania a vyhodnocovania kinetických údajov, metódami modelovania zložitých chemických reakcií a kinetickými metódami štúdia mechanizmu chemických reakcií.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Odvodzovania modelových kinetických rovníc pre zložité katalyzované a nekatalyzované reakcie, diskriminačné metódy plánovania kinetických experimentov, evolučný plán experimentov na upresnenie hodnôt kinetických parametrov, meranie a vyhodnocovanie kinetiky chemických reakcií v homogénnych a heterogénnych systémoch, vrátane katalyzovaných reakcií, kinetické modely chemických reaktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
COKER, K. Modeling of chemical kinetics and reactor design. USA: GPP, 2001. 1096 s. ISBN 0-88415-481-5.
ILAVSKÝ, J. Aplikovaná chemická kinetika a teória reaktorov I. Bratislava : Alfa, 1990. 415 s. ISBN 80-05-00599-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a cvičenia na počítači, štúdium kinetiky série chemických reakcií s postupne zložitejšými kinetickými rovnicami
 
Metódy a kritériá hodnotenia: záverečná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: