23. 1. 2020  14:15 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 242200_BDP - Hydromechanika a termomechanika (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Hydromechanika a termomechanika
Kód predmetu: 242200_BDP
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Mlynár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov z hydrostatiky a hydromechaniky. Pochopenie vznik síl od hydrostatického tlaku na rovinné aj zakrivené povrchy. Vysvetlenie zákonitosti prúdenia stlačiteľných aj nestlačiteľných tekutín. Kinematika a dynamika pohybu tekutiny. získanie poznatkov z laminárneho a turbulentného prúdenia vyskytujúceho sa v technických aplikáciách a neustáleného prúdenie v potrubiach.
Následne získanie poznatkov zo základných energetických bilancií v technických zariadeniach, z tepelných procesov a chovania sa pracovných látok pri týchto procesoch a zo základov prúdenia tekutín. Pochopí princípy tepelných obehov s premenami energie a ich energetické a exergetické hodnotenie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vlastnosti tekutín (stlačiteľnosť, rozťažnosť, povrchové napätie, viskozita) Eulerove rovnice hydrostatiky. Relatívny pokoj kvapaliny.
Tlakové sily na plochy. Tlaková sila na rovinnú a všeobecnú plochu.
Metódy sledovania pohybu, prúdnica, prúdová trubica. Hydrodynamika prúdovej trubice.
Bernoulliho rovnica
Prúdenie viskóznej tekutiny. Bernoulliho rovnica pre viskóznu tekutinu. Reynoldsovo číslo. Dĺžkové a miestne odpory. Potrubné systémy a ich riešenie.
Neustálené prúdenie tekutín. Hydraulický ráz. Prúdenie pri nízkych Reynoldsových číslach. Prúdenie v medzerách.
Riešenie hydraulických systémov
Základné veličiny, stavová rovnica ideálneho plynu, I. zákon termodynamický v zjednodušenej forme
Základné termodynamické deje v p-v diagrame izotermicky, izobarický, izochorický, adiabatický
II. zákon termodynamický v zjednodušenej forme, Carnotov obeh, termická účinnosť obehov a zariadení
Fázy kvapalina - para, fázový diagram, Ottov obeh (obeh benzínového zážihového motora)
Dieselov obeh (Dieselov motor), Braytonov obeh (plynová turbína), Clausius Rankinov parný obeh (parná elektráreň), Chladiaci parný obeh
Základy prenosu tepla vedením, prúdením a žiarením
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 12. 06. 2019.

Typ výstupu: