24. 1. 2020  12:28 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 242200_BDP - Hydromechanika a termomechanika (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 242200_BDP
Názov predmetu: Hydromechanika a termomechanika
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Vlastnosti tekutín (stlačiteľnosť, rozťažnosť, povrchové napätie, viskozita) Eulerove rovnice hydrostatiky. Relatívny pokoj kvapaliny.
Tlakové sily na plochy. Tlaková sila na rovinnú a všeobecnú plochu.
Metódy sledovania pohybu, prúdnica, prúdová trubica. Hydrodynamika prúdovej trubice.
Bernoulliho rovnica
Prúdenie viskóznej tekutiny. Bernoulliho rovnica pre viskóznu tekutinu. Reynoldsovo číslo. Dĺžkové a miestne odpory. Potrubné systémy a ich riešenie.
Neustálené prúdenie tekutín. Hydraulický ráz. Prúdenie pri nízkych Reynoldsových číslach. Prúdenie v medzerách.
Riešenie hydraulických systémov
Základné veličiny, stavová rovnica ideálneho plynu, I. zákon termodynamický v zjednodušenej forme
Základné termodynamické deje v p-v diagrame izotermicky, izobarický, izochorický, adiabatický
II. zákon termodynamický v zjednodušenej forme, Carnotov obeh, termická účinnosť obehov a zariadení
Fázy kvapalina - para, fázový diagram, Ottov obeh (obeh benzínového zážihového motora)
Dieselov obeh (Dieselov motor), Braytonov obeh (plynová turbína), Clausius Rankinov parný obeh (parná elektráreň), Chladiaci parný obeh
Základy prenosu tepla vedením, prúdením a žiarením


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 12. 06. 2019.

Typ výstupu: