Oct 27, 2020   10:26 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus 284399_BDP - Telesná výchova a šport (SjF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
284399_BDP
Názov predmetu:
Telesná výchova a šport
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (výberový), 6. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (výberový), 6. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (výberový), 6. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (výberový), 6. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (výberový), 6. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (výberový), 6. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (výberový), 6. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (výberový), 6. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (výberový), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Diagnostika a hodnotenie zdravotného stavu, telesného, funkčného rozvoja a pohybovej výkonnosti
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť " optimálny pohybový výkon " , pochopenie významu celoživotnej pohybovej aktivity ako kľúčového faktoru zdravia , vzdelania, pracovnej výkonnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Nácvik a zdokonaľovanie:
• techniky, taktiky činností vybraných tradičných, netradičných a novovznikajúcich športov, ich uplatnenie v športovej praxi, pravidlá, teória
• techniky plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia, motýlik, záchrana topiaceho, dopomoc, prvá pomoc, ich uplatnenie v praxi, teória

• Rozvoj kondičných a koordinačných schopností
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CEPKOVÁ, A. Assess the state of posture, physical fitness and mental health of student of the university. In MILANOVIČ, D. -- SPORIŠ, G. Integrative power of kinesiology. Proceedings Book: 6th international scientific conference on kinesioloogy. Opatija, Croatia, September 8-11, 2011. Zagreb : University of Zagreb, 2011, s. 338--342. ISBN 978-953-317-013-8.
CEPKOVÁ, A. Evaluation of spinal posture at athletes and non athletes women. In ZVONAŘ, M. Sport and quality of life 2013: book of abstracts. 9th International conference . Brno, 7.-8. 11. 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 45. ISBN 978-80-210-6439-3.
CEPKOVÁ, A. Funkčná zdatnosť a telesný rozvoj študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave. In Sport a kvalita života 2008. Sport and Quality of Life 2008: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 6. a 7. listopadu 2008, Brno, ČR. Brno : Masarykova univerzita, 2008, ISBN 978-80-210-4716-7.
CEPKOVÁ, A. Hodnotenie držania tela volejbalistiek. In Akademický šport 2013 = Academic sports 2013 [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s. 12--17. ISBN 978-80-552-1080-3.
CEPKOVÁ, A. Pôsobenie kondičného posilňovania na zmeny stavov telesného a funkčného rozvoja študentov SjF STU. In Reakcia, adaptácia a zmeny študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia: Bratislava, 29.11. 2006. 1st vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 28--32. ISBN 80-227-2533-1.
CEPKOVÁ, A. Stav somatických a funkčných faktorov u študentov VŠ na hodinách kondičného posilňovania. In Telesná výchova a šport na univerzitách II: Zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, ISBN 978-80-8069-987-1.
ZEMKOVÁ, E. -- CEPKOVÁ, A. -- POTOČÁROVÁ, L. -- HAMAR, D. The effect of 8-week instability agility training on sensorimotor performance in untrained subjects. In European College of Sport Science. Book of abstracts: 14th annual conference. Oslo, Norway, June 24-27, 2009. Oslo : Norwegian School of Sport Science, 2009, s. 617. ISBN 978-82-502-0420-1.
CEPKOVÁ, A. Využitie muskulárneho fitnesu na hodinách telesnej výchovy žien na SjF STU Bratislava. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2003, s. 82--85. ISBN 80-7041-989-X.
CEPKOVÁ, A. Zdravotná telesná výchova. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 103 s. ISBN 978-80-227-4050-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Alena Cepková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Oto Honz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Eva Kurhajcová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Marián Uvaček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Jozef Židek (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ján Žiška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 6. 2019
Schválil:
Mgr. Alena Cepková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: