Jan 25, 2020   3:01 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus 210503_IDP - Grafické programovanie (SjF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 210503_IDP
Názov predmetu: Grafické programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 35 bodov. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 50 bodov. Študent získa za skúšku kredity ak úspešne absolvuje aj písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne:
A 100 - 91 bodov, B 90 - 81 bodov, C 80 - 71 bodov, D 70 -61 bodov, E 60 - 50 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy grafického programovania v programovacom systéme LabVIEW. Získa prehľad v oblasti praktického využitia veľkého množstva pripravených knižníc funkcií, ktoré môže využiť na tvorbu jednoduchých, ako aj zložitých aplikácií technického charakteru. Pochopí princípy a metódy rýchleho spôsobu algoritmovania v graficky orientovanom programovacom jazyku. Získa praktické zručnosti v tvorbe programov a podprogramov virtuálnej inštrumentácie technických aplikácií zameraných na experimentálnu oblasť využívajúcu meracie zariadenia National Instruments.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vznik a rozvoj virtuálnej inštrumentácie
• Základy virtuálnej inštrumentácie v prostredí LabVIEW
• Význam čelného panelu a blokového diagramu v prostredí LabVIEW
• Základy algoritmizácie graficky orientovaného programovacieho jazyka
• Tvorba podprogramu v prostredí LabVIEW
• Základné aritmetické a boolean operácie využitím funkcií LabVIEW
• Tvorba podmienkového príkazu v prostredí LabVIEW
• Práca s poľom a súborom
• Využitie cyklu For a While v jednoduchých aplikáciach
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAVLÍČEK, J. -- VLACH, J. -- VLACH, M. Začíname s LabVIEW. Bratislava: BEN, 2008.
ESSICK, J. -- TRAVIS, J. -- KRING, J. LabVIEW for Everyone: : Graphical Programming. London: Prentice Hall, 2006.
ESSICK, J. Hands-OnIntroduction to LabVIEWforScientists and Engineers. London: Oxford University Press, 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

ABCDEFX
39,1 %19,6 %13,0 %10,9 %8,7 %8,7 %
Vyučujúci: Ing. Martin Garan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Šolek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šolek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: