Jan 25, 2020   5:31 p.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus 210512_IDP - Aplikovaná pružnosť a pevnosť (SjF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 210512_IDP
Názov predmetu: Aplikovaná pružnosť a pevnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenia a vypracovanie zadaných individuálnych úloh V priebehu semestra. Absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Doplnenie základných druhov namáhania o dynamické (rázové) účinky a harmonické namáhanie. Poslucháč si osvojí riešenie niektorých frekventovaných pevnostných problémov strojárskej praxe, ako priestorové lomené nosníky, slabozakrivené prúty a rámy, hrubostenné a tenkostenné nádoby, rotujúce kotúče a nalisované spoje, kruhové a nekruhové dosky, škrupinové konštrukcie a úlohy stabilitné. Pozornosť bude venovaná i dimenzovaniu podľa medzných stavov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Dynamické namáhanie (ráz)
• Vybrané problémy stability
• Namáhanie na kombináciu ohybu a tlakovej osovej sily
• Harmonické namáhanie (vrubové účinky)
• Priestorové lomené nosníky a slabozakrivené prúty
• Priestorové rámy
• Využitie symetrie a antisymetrie úlohy
• Tenkostenné a hrubostenné nádoby, nalisované spoje
• Kruhové a nekruhové dosky
• Medzné stavy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURICA, V. -- TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. Pružnosť a pevnosť II. Košice: Vienala, Košice 2000 , 2000.
PUCHNER, O. -- KAMENSKÝ, A. -- SYČ-MILÝ, J. -- TESAŘ, S. Pružnosť a pevnosť II. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 268 s. ISBN 80-227-0961-1.
Pružnosť a pevnosť 2. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 268 s.
TREBUŇA, F. -- JURICA, V. -- ŠIMČÁK, F. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti 2. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2001. 338 s. ISBN 80-7099-594-7.
ÉLESZTÖS, P. -- ÉCSI, L. -- JANČO, R. Pružnosť a pevnosť - teoretický základ deformačnej a pevnostnej analýzy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 122 s. ISBN 978-80-227-3820-0.
JANČO, R. -- ÉCSI, L. -- ÉLESZTÖS, P. Analytické a numerické riešenie hrubostenných nádob: Skriptá k predmetu Aplikovaná pružnosť a pevnosť a Metóda konečných prvkov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 102 s. ISBN 978-80-227-3819-4.
TREBUŇA, F. -- ŠIMČÁK, F. -- JURICA, V. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti 1. Košice : Vienala, 2000. 314 s. ISBN 80-7099-593-9.
NĚMEC, J. -- PUCHNER, O. Tvarová pevnost kovových těles. Praha : SNTL, 1971. 294 s.

Odporúčaná:
Jančo, Roland - Hučko, Branislav: Introduction to mechanics of materials: Part I [elektronický zdroj]. - b.m.: bookboon.com, 2013. - 160 s. : online učebnica. - ISBN 978-87-403-0364 http://bookboon.com/en/textbooks/mechanics/introduction-to-mechanics-of-materials-part-i)
Jančo, Roland - Hučko, Branislav: Introduction to Mechanics of Materials: Part II [elektronický zdroj]. - b.m. : bookboon.com, 2013. - 234 s., online učebnica s. - ISBN 978-87-403-0366-7 http://bookboon.com/en/textbooks/mechanics/introduction-to-mechanics-of-materials-part-ii)
Timoshenko S.: STRENGTH OF MATERIALS.PART II: ADVANCED THEORY AND PROBLEMS, Publisher: D. Van Nostrand; 3rd edition edition

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 344

ABCDEFX
25,6 %12,2 %14,2 %19,8 %22,1 %6,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matúš Margetin, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: