Apr 1, 2020   4:30 a.m. Hugo
Academic information system

Course syllabus 250532_IDP - Výrobné technológie I. (SjF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250532_IDP
Názov predmetu: Výrobné technológie I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z písomnej a ústnej časti, je hodnotená maximálne 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 18 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje písomné testy a skúšku. Hodnotenie sa robí nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblastí: teoretických princípov, progresívnych technológií a technického vybavenia súčasných procesov zvárania a zlievania.
 
Stručná osnova predmetu:
• Fyzikálna podstata procesov tavného zvárania.
• Fyzikálna podstata procesov zvárania v tuhej fáze.
• Zváranie a delenie koncentrovanými zdrojmi energie (LASER, elektr. lúč, plazma).
• Špeciálne metódy zvárania(ultrazvukom, termitom, do úzkej medzery, priváranie svorníkov).
• Vlastnosti formovacích zmesí a foriem.
• Mechanické, tepelné a chemické namáhanie foriem.
• Zlievárenské vlastnosti kovov a zliatin a ich klasifikácia.
• Metódy liatia do trvalých foriem.
• Liatie za pôsobenia zvýšených síl.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BECHNÝ, L. - GEDEONOVÁ, Z. - MÄSIAR, H. Teória zlievania. Bratislava: Alfa, 1990. 320 s. ISBN 80 05 00489 3
CAMPBELL, J. Castings : The new Metallurgy of Cast Metals. Oxford: Butterworth Heinemann, 2003. 335 s. ISBN 0 7506 4790 6.
HELZER, S C. - CARY, H B. Modern welding technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0 13 113029 3
HRIVŇÁK, I. Teória zvariteľnosti kovov a zliatin. Bratislava: VEDA, 1989. ISBN 80 224 0016 5
CHRÁST, J. Slévárenská zařízení. Brno: CERM, 2006. 256 s. ISBN 80 7204 455 9.
LANCASTER, J. Metallurgy of Welding. Cambridge: Abington Publishing, 1999. 446 s. ISBN 1 85573 428 1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

ABCDEFX
4,9 %29,5 %36,1 %19,7 %4,9 %4,9 %
Vyučujúci: Ing. Judita Belanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Branislav Vanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 14. 06. 2019.

Type of output: