31. 10. 2020  6:36 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230311_BDP - Dopravná technika (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 230311_BDP
Názov predmetu:
Dopravná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: V priebehu semestra sa uskutočnia tri testy po 20 bodov, vždy po ukončení daného celku. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 18 bodov, na získanie hodnotenia B je potrebné získať minimálne 16 bodov, na získanie hodnotenia C je potrebné získať minimálne 14 bodov, na získanie hodnotenia D je potrebné získať minimálne 12 bodov, na získanie hodnotenia E je potrebné získať minimálne 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje základné poznatky z odboru dopravná technika a umožňuje študentom získať orientáciu v konštrukcii cestných a terénnych dopravných prostriedkov ako aj mobilnej techniky.
 
Stručná osnova predmetu:
Piestové spaľovacie motory, princíp práce. Charakteristiky a emisie motorov.
Vývojové trendy v oblasti pohonných jednotiek.
Koncepcie a charakteristiky motorových vozidiel.
Vývojové trendy v cestných motorových vozidlách. Prvky bezpečnosti v konštrukcii motorových
vozidiel.
Základné technické parametre mobilných strojov, hlavné konštrukčné časti.
Vývojové trendy v oblasti mobilných pracovných strojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÓNI, M. -- PETRÁK, P. -- NEUSCHL, T. Základy piestových spaľovacích motorov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 236 s. ISBN 978-80-227-4076-0.
MAZURKIEVIČ, I. -- IZRAEL, G. -- GULAN, L. Mobilné pracovné stroje : cestné stroje. Bratislava: STU v Bratislave, 2012. 262 s. ISBN 978-80-227-3653-4.
VLK, F. Stavba motorových vozidiel: Osobní automobily, autobusy: Nákladní automobily: Jízdní soupravy: Ergonomika, biomechanika: Struktury, kolize, materiály. Brno : VLK, 2003. 499 s. ISBN 80-238-8757-2.

Odporúčaná:
HLAVŇA, V. Energetické zdroje automobilov - konvenčné. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. 174 s. ISBN 978-80-554-0788-3.
HLAVŇA, V. -- KOVALČÍK, A. Energetické zdroje automobilov - nekonvenčné. Žilina: EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2013. 176 s. ISBN 978-80-554-0774-6.
MAZURKIEVIČ, I. -- GULAN, L. -- IZRAEL, G. Mobilné pracovné stroje : teória a konštrukcia základných modulov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 301 s. ISBN 978-80-227-3968-9.
VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel: Alternativní pohony: Komfortní systémy: Řízení dynamiky: Informační systémy. Brno : VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
hlavný vyučovací jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 661

ABC
D
EFX
9,5 %
15,1 %
23,1 %22,8 %
27,5 %
2,0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Chríbik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Peter Petrák, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Karol Sloboda (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Slovák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Adam Vincze (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: