26. 1. 2020  2:40 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230311_BDP - Dopravná technika (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Dopravná technika
Kód predmetu: 230311_BDP
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Chríbik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Peter Petrák, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Karol Sloboda (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Slovák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Adam Vincze (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje základné poznatky z odboru dopravná technika a umožňuje študentom získať orientáciu v konštrukcii cestných a terénnych dopravných prostriedkov ako aj mobilnej techniky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Piestové spaľovacie motory, princíp práce. Charakteristiky a emisie motorov.
Vývojové trendy v oblasti pohonných jednotiek.
Koncepcie a charakteristiky motorových vozidiel.
Vývojové trendy v cestných motorových vozidlách. Prvky bezpečnosti v konštrukcii motorových
vozidiel.
Základné technické parametre mobilných strojov, hlavné konštrukčné časti.
Vývojové trendy v oblasti mobilných pracovných strojov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÓNI, M. -- PETRÁK, P. -- NEUSCHL, T. Základy piestových spaľovacích motorov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 236 s. ISBN 978-80-227-4076-0.
MAZURKIEVIČ, I. -- IZRAEL, G. -- GULAN, L. Mobilné pracovné stroje : cestné stroje. Bratislava: STU v Bratislave, 2012. 262 s. ISBN 978-80-227-3653-4.
VLK, F. Stavba motorových vozidiel: Osobní automobily, autobusy: Nákladní automobily: Jízdní soupravy: Ergonomika, biomechanika: Struktury, kolize, materiály. Brno : VLK, 2003. 499 s. ISBN 80-238-8757-2.

Odporúčaná:
HLAVŇA, V. Energetické zdroje automobilov - konvenčné. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. 174 s. ISBN 978-80-554-0788-3.
HLAVŇA, V. -- KOVALČÍK, A. Energetické zdroje automobilov - nekonvenčné. Žilina: EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2013. 176 s. ISBN 978-80-554-0774-6.
MAZURKIEVIČ, I. -- GULAN, L. -- IZRAEL, G. Mobilné pracovné stroje : teória a konštrukcia základných modulov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 301 s. ISBN 978-80-227-3968-9.
VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel: Alternativní pohony: Komfortní systémy: Řízení dynamiky: Informační systémy. Brno : VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Stručná osnova predmetu:
 Piestové spaľovacie motory, princíp práce. Charakteristiky a emisie motorov.
 Vývojové trendy v oblasti pohonných jednotiek.
 Koncepcie a charakteristiky motorových vozidiel.
 Vývojové trendy v cestných motorových vozidlách. Prvky bezpečnosti v konštrukcii motorových vozidiel.
 Základné technické parametre mobilných strojov, hlavné konštrukčné časti.
 Vývojové trendy v oblasti mobilných pracovných strojov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška
Záverečné hodnotenie: záverečný test a ústna skúška. Zo záverečného testu je možné získať maximálne 120 bodov. Na získanie hodnotenia A z testu je potrebné získať minimálne 108 bodov, na získanie hodnotenia B je potrebné získať minimálne 96 bodov, na získanie hodnotenia C je potrebné získať minimálne 84 bodov, na získanie hodnotenia D je potrebné získať minimálne 72 bodov, na získanie hodnotenia E je potrebné získať minimálne 60 bodov. Výsledky testu sa zohľadňujú pri ústnej skúške.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: