26. 1. 2020  22:49 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 242304_BDP - Hydraulické stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Hydraulické stroje a zariadenia
Kód predmetu: 242304_BDP
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Hydraulické stroje a zariadenia umožňuje študentom získať komplexný pohľad na hydraulické stroje a to podľa modelovej rady ich optimálneho použitia. V oblasti hydrostatických strojov a zariadení získa poznatky a vedomosti z konštrukcie a možnosti využitia týchto strojov v energetických a iných zariadeniach. V oblasti hydrodynamických strojov získa poznatky a vedomosti z konštrukcie, z rozdelenia podľa spôsobu využitia a konkrétnych aplikácií v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie hydraulických strojov, princíp činnosti . Súčiniteľ rýchlobežnosti hydraulických strojov
Piestové hydrostatické stroje: axiálne hydrostatické stroje, radiálne hydrostatické stroje. Zubové HS stroje, lamelové HS stroje, vretenové HS stroje, priamočiare hydromotory. Riadiace prvky hydraulických obvodov.
Základné typy hydrodynamických čerpadiel podľa súčiniteľa rýchlobežnosti . Obežné koleso a úprava parametrov obežného kolesa.
Základné charakteristiky čerpadiel a ich zmeny. Vplyv zmeny viskozity kvapaliny – úplná charakteristika. Konštrukcia a konštrukčné prvky hydrodynamických čerpadiel. Typizácia HDČ, oblastný diagram.
Základné typy turbín a ich delenie podľa súčiniteľa rýchlobežnosti, univerzálna a pracovná charakteristika turbíny. Hlavné parametre pri návrhu turbín, výber typu turbíny podľa spádu. Konštrukcia turbín, nizkotlaké turbíny, stredotlaké turbína a vysokotlaké turbíny. Malé vodné turbíny a mikroturbíny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRADA, K. -- MELICHAR, J. -- BLÁHA, J. Hydraulické stroje. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02657-4.
IVANTYSYN, J. -- IVANTYSYN, M. Hydrostatic Pumps and Motors: Principles, Design, Performance, Modeling, Analysisi, Control and Testing. New Delphi : Akademia Books International, 2001. 512 s. ISBN 81-85522-16-2.
BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina : Hydropneutech, 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.
STRÝČEK, O. Hydraulické stroje. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 206 s. ISBN 80-227-1061-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: • Delenie hydraulických strojov , princíp pracovného cyklu . Koeficient rýchlobežnosti hydraulických strojov
• Piestové stroje : axiálne Hydraulické stroje , radiálne hydrogenerátory . Zubové hydrogenerátory, lamelové hydrogenerátory , skrutkové hydrogenerátory , priamočiare hydromotory . Hnacie prvky hydraulických obvodov .
• Základné typy hydrodynamických čerpadiel podľa koeficientu rýchlobežnosti . Obežné kolesá a ich vplyv na charakteristiky čerpadla.
• Základnou charakteristikou čerpadla a jeho zmeny . Vplyv zmeny viskozity tekutiny na charakteristiky . Stavebné a konštrukčné prvky hydrodynamických čerpadiel . Typizácia hydrodynamických čerpadiel , oblastný diagram .
• Základné typy turbín a ich rozdelenie podľa koeficientu rýchlobežnosti , univerzálne a pracovné charakteristike turbíny . Hlavné parametre navrhovanej turbíny , výber typu turbíny. Konštrukcia turbín , nízkotlakové turbíny , stredno tlakové turbíny , vysokotlakové turbíny . Malé vodné turbíny a mikroturbíny
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečný test a skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: