17. 1. 2020  13:59 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 242304_BDP - Hydraulické stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 242304_BDP
Názov predmetu: Hydraulické stroje a zariadenia
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Rozdelenie hydraulických strojov, princíp činnosti . Súčiniteľ rýchlobežnosti hydraulických strojov
Piestové hydrostatické stroje: axiálne hydrostatické stroje, radiálne hydrostatické stroje. Zubové HS stroje, lamelové HS stroje, vretenové HS stroje, priamočiare hydromotory. Riadiace prvky hydraulických obvodov.
Základné typy hydrodynamických čerpadiel podľa súčiniteľa rýchlobežnosti . Obežné koleso a úprava parametrov obežného kolesa.
Základné charakteristiky čerpadiel a ich zmeny. Vplyv zmeny viskozity kvapaliny – úplná charakteristika. Konštrukcia a konštrukčné prvky hydrodynamických čerpadiel. Typizácia HDČ, oblastný diagram.
Základné typy turbín a ich delenie podľa súčiniteľa rýchlobežnosti, univerzálna a pracovná charakteristika turbíny. Hlavné parametre pri návrhu turbín, výber typu turbíny podľa spádu. Konštrukcia turbín, nizkotlaké turbíny, stredotlaké turbína a vysokotlaké turbíny. Malé vodné turbíny a mikroturbíny


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: