Oct 27, 2020   10:59 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus 284613_IDP - Telesná výchova a šport (SjF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
284613_IDP
Názov predmetu:
Telesná výchova a šport
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (výberový), 4. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (výberový), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (výberový), 4. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 4. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (výberový), 4. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 4. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (výberový), 4. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Diagnostika a hodnotenie zdravotného stavu, telesného, funkčného rozvoja a pohybovej výkonnosti
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť " optimálny pohybový výkon " , pochopenie významu celoživotnej pohybovej aktivity ako kľúčového faktoru zdravia , vzdelania, pracovnej výkonnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Nácvik a zdokonaľovanie:
• techniky, taktiky činností vybraných tradičných, netradičných a novovznikajúcich športov, ich uplatnenie v športovej praxi, pravidlá, teória
• techniky plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia, motýlik, záchrana topiaceho, dopomoc, prvá pomoc, ich uplatnenie v praxi, teória

• Rozvoj kondičných a koordinačných schopností
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CEPKOVÁ, A. Assess the state of posture and physical fitness of students of the university. In FIS KOMUNIKACIJE 2010: 14. nacionalni skup sa medunarodnim učešcem. Niš /Srbsko/ 22.10. 2010. Niš : Univerzitet u Nišu, 2010, s. 324--331.
CEPKOVÁ, A. Assess the state of posture, physical fitness and mental health of student of the university. In MILANOVIČ, D. -- SPORIŠ, G. Integrative power of kinesiology. Proceedings Book: 6th international scientific conference on kinesioloogy. Opatija, Croatia, September 8-11, 2011. Zagreb : University of Zagreb, 2011, s. 338--342. ISBN 978-953-317-013-8.
UVÁČEK, M. -- CEPKOVÁ, A. Evaluation of gaem performance in beach volleyball dependency levels attack from level of quality recording. In MILANOVIČ, D. -- SPORIŠ, G. Integrative power of kinesiology. Proceedings Book: 6th international scientific conference on kinesioloogy. Opatija, Croatia, September 8-11, 2011. Zagreb : University of Zagreb, 2011, s. 576. ISBN 978-953-317-013-8.
CEPKOVÁ, A. Funkčná zdatnosť a telesný rozvoj študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave. In Sport a kvalita života 2008. Sport and Quality of Life 2008: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 6. a 7. listopadu 2008, Brno, ČR. Brno : Masarykova univerzita, 2008, ISBN 978-80-210-4716-7.
CEPKOVÁ, A. Influence of physical fitness and posture on the mental health of university students. In GONDÁR, E. -- ČEKAN, M. -- HORVÁT, M. Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 163--168.
CEPKOVÁ, A. Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický zdroj]: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 5.5. 2011. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 110 strany. ISBN 978-80-227-3499-8.
CEPKOVÁ, A. Physical fitness and mental health of students of university. In Present and future research in the science of human movement: 12th international scientific conference of sport kinetics . Cracow, /Poland/, September 22-24, 2011. Cracow : University School of Physical Education , 2011, s. 142--143. ISBN 978-83-62891-05-4.
UVÁČEK, M. -- CEPKOVÁ, A. Telesný rozvoj a telesná zdatnosť študentov Strojníckej fakulty. In CEPKOVÁ, A. Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický zdroj]: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 5.5. 2011. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, ISBN 978-80-227-3499-8.
KOMADEL, Ľ. -- HAMAR, D. -- MARČEK, T. Diagnostika trénovanosti: Učebné texty pre školenie trénerov. Bratislava : Šport, 1985. 216 s.
MACEJKOVÁ, Y. -- KOL. Didaktika plávania. Bratislava : ICM Agency, 2005. ISBN 80-969268-3-7.
MAČURA, P. -- MAČURA, I. Pohybové hry v živote, v škole a na tréningu. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2001. 52 s. ISBN 80-88901-47-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Alena Cepková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Oto Honz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Eva Kurhajcová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Marián Uvaček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Jozef Židek (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ján Žiška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 6. 2019
Schválil:
Mgr. Alena Cepková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 19. 06. 2019.

Type of output: