5. 4. 2020  5:46 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 230547_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230547_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie samostatnej práce s aplikáciou výpočtových zručností a overením si analytických schopností študenta.
 
Výsledky vzdelávania:
Overenie zvládnutia samostatnej konštrukčnej úlohy, aplikácia výpočtových zručností, overenie analytických schopností.
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie dokumentácie a krátkej správy k samostatne riešenému projektu podľa zadania z praxe, výskumno vývojových ústavov alebo zadania vychádzajúceho z vedecko výskumnej činnosti pracovísk fakulty.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Firemná dokumentácia, výskumné správy fakulty, záverečné práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 341

ABCDEFX
41,1 %31,4 %17,3 %7,0 %3,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Bucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Gulanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Chríbik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Milesich, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Peter Petrák, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: