23. 1. 2020  10:04 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 230547_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Kód predmetu: 230547_IDP
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Jozef Bucha, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Danko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Gulanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Chríbik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Milesich, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Peter Petrák, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Overenie zvládnutia samostatnej konštrukčnej úlohy, aplikácia výpočtových zručností, overenie analytických schopností.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie dokumentácie a krátkej správy k samostatne riešenému projektu podľa zadania z praxe, výskumno vývojových ústavov alebo zadania vychádzajúceho z vedecko výskumnej činnosti pracovísk fakulty.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Firemná dokumentácia, výskumné správy fakulty, záverečné práce

 
Plánované vzdelávacie aktivity: konštrukčné a výpočtové cvičenia, konzultácie, 0 hodín prednášok / 4 hodiny cvičení týždenne, metóda prezenčná
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: