Feb 26, 2020   9:27 p.m. Viktor
Academic information system

Course syllabus 241661_IDP - Semestrálny projekt (SjF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 241661_IDP
Názov predmetu: Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu a hodnotenie úrovne vedomostí je nasledovné percentuálne vyjadrenie výsledkov znalostí:92 až 100 % znalostí - A, 83 – 91 % znalostí - B, 74 – 82 % znalostí C, 65 – 73 % znalostí - D, 56 – 64 % znalostí - E, 0 – 55 % znalostí - FX
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa zručnosť v procesných výpočtových postupoch a pri návrhu konštrukcie typov zariadení, v ktorých sa procesy realizujú.
 
Stručná osnova predmetu:
Identifikácia jednotkovej operácie, určenie výpočtového modelu.
Procesný výpočet.
Návrh dispozície zariadenia pre vybraný proces.
Konštrukčné spracovanie zariadenia, vypracovanie výkresovej dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LODES, A. -- LANGFELDER, I. Procesy a zariadenia 1. Bratislava : Alfa, 1987. 686 s.
STIESS, M. Mechanische Verfahrenstechnik I. Berlin : Springer Verlag, 1992. 336 s. ISBN 3-540-55778-4.
STIESS, M. Mechanische Verfahrenstechnik 2. Berlin : Springer Verlag, 1994. 407 s. ISBN 3 540 55852 7.
JELEMENSKÝ, K. -- ŠESTÁK, J. -- ŽITNÝ, R. Tepelné pochody. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 308 s. ISBN 80-227-2109-3.
VAVRO, K. -- NOVÁK, V. -- RIEGER, F. Hydraulické pochody. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 357 s. ISBN 80-227-0713-9.
TITZE, H. -- WILKE, H. Elemente des Apparatebaues. Berlin : Springer Verlag, 1992. 685 s. ISBN 3-540-55257-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

ABCDEFX
57,6 %13,0 %21,7 %5,4 %2,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. František Dzianik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Juriga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Oliver Macho, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 21. 06. 2019.

Type of output: