24. 10. 2020  19:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FCPT03_6B - Fundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected Chapters (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Fundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected Chapters
Kód predmetu:
FCPT03_6B
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V posledných desaťročiach resp. v posledných rokoch počítače stávajú súčasťou mnohých inžinierskych činností. Platí to aj pre strojárske technológie. Počítačom podporované systémy, či už v návrhovej, výrobnej alebo v mnohých iných častiach v strojárskych inžinierskych činnostiach majú tendenciu zdokonaliť tieto činnosti. V rámci predmetu s názvom „Fundamentals of Computer Aided Production Technologies – Selected Chapters“ študent bude oboznámený s podstatou hlavných inžinierskych činností v súvislosti s výrobnými technológiami, ich počítačovou podporou, výhodami a nevýhodami a oblasťami využitia týchto počítačom podporovaných technológií. Študentovi bude priblížená hore uvedená problematika s dôrazom na systémový pohľad, t.j. sústava „stroj – nástroj – obrobok – prípravok“ bude skúmaná ako systém, kde jednotlivé prvky tohto systému úzko súvisia. Študent získa poznatky aj o rozšírení hore uvedenej sústavy o „počítač“, t.j. „stroj – nástroj – obrobok – prípravok – počítač“, o jeho opodstatnení a dôležitosti.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Počítačom podporovaný návrh (CAD)
Klasifikácia tvarov;
Klasifikácia CAD systémov;
Geometrické základy CAD systémov;
Geometrické modelovanie;
Prvkové modelovanie;
Plošné modelovanie;
Spätné inžinierstvo (RE) (princíp RE, metódy 3D digitalizácie, mrak bodov – polygónová sieť – CAD plošný model).

Počítačom podporované inžinierstvo (CAE)
Metóda konečných prvkov (FEM) v inžinierstve (vo výrobných technológiách);
Aplikácia FEM v praxi;
Prípadová štúdia.

Počítačom podporovaná výroba (CAM)
Metódy zhotovenia tvarov;
Výroba odoberaním, premiestňovaním alebo pridávaním malých, stredných a veľkých častí materiálu;
Číslicové riadenie (NC), číslicové riadenie pomocou počítača (CNC);
Nástroje pre obrábanie, nástroje pre obrábanie voľných tvarových plôch;
Základné druhy obrábacích strojov;
Bloky CNC obrábacích strojov;
Sériové a paralelné kinematické štruktúry, roboty.
Univerzálny CNC stroj a jeho možné štruktúry;
Klasifikácia 5-osových kinematických štruktúr frézovacích strojov;
Stratégie obrábania;
Metódy výroby pridávaním (použité materiály, princíp funkcie, oblasti aplikácií, výhody a nevýhody).

Počítačom podporovaná inšpekcia (CAIn)
Integrácia medzi CAD a CAIn;
Plánovanie inšpekcie / CAIn;
Kontaktné a bezkontaktné metódy inšpekcie;
Súradnicové meracie stroje (klasifikácia štruktúr, systémy sond, použitia);
Aktívna triangulácia (štruktúrované svetlo) pre inšpekciu;
Počítačová tomografia (CT) pre inšpekciu.

Počítačom podporovaná montáž (CAA)
Modelovanie montáže;
Plánovanie CAA;
Zostavenie poradia montáže.

Integrácia CAx systémov, Počítačom integrovaná výroba (CIM), Riadenie výrobných dát (PDM) / Riadenie životného cyklu produktu (PLM)
Výmena dát;
Súbežné inžinierstvo;
Model produktu a riadenie informácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
MOROVIČ, L. Non-contact measurement of free-form surfaces. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 89 s. ISBN 978-80-7380-628-6.
MOROVIČ, L. The Design of Non-Contact Measurement of Free-Form Surfaces. Köthen : Hochschule Anhalt, 2011. 87 s. ISBN 978-3-86011-042-3.
MOROVIČ, L. -- ZVONČAN, M. -- KLEINEDLER, P. -- CZIFRA, G. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj]: Cvičenia a príklady. Trnava : AlumniPress, 2013. 192 s. ISBN 978-80-8096-187-9.

Odporúčaná:
BRYDEN, D. 2014. CAD and Rapid Prototyping for Product Design [electronic source]. [B.m.]: Laurence King. ISBN 978-1-78067-456-8.
HERVAY, P., HORVÁTH, R., KÁTAI, L., MADARÁSZ, I., MIKÓ, B., MOLNÁR, L., NAGY, I., OLDAL, I., PAPP, O., PIROS, A., RABB, L., SZABÓ, I., TÓTH, G. N., VÁRADI, K. 2012. CAD Book. Budapest : Typotex Kiadó, 431 p. ISBN 978-963-685-7. Available at: http://mde.tw/2016fallcadp/data/CAD_book.pdf
LUHMANN, T., ROBSON, S., KYLE, S., HARLEY, I. 2006. Close Range Photogrammetry. Principles, Methods and Applications. Dunbeath, Caithness: Whittles Publishing. ISBN 1-870325-50-8.
Study materials provided within the subject “Fundamentals of Computer Aided Production Technologies – Selected Chapters“.
VÁRADY, T., MARTIN, R. R., COX, J. 1997. Reverse engineering of geometric models – An introduction. Computer-aided design, Vol. 29, No. 4, pp. 255 – 268. ISSN 0010-4485.
WIMPENNY, D. I., PANDEY, M. P., KUMAR, L. J. (Editors). 2017. Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing Technologies. Singapore : Springer, 186 p., Print ISBN 978-981-10-0811-5, Online ISBN 978-981-10-0812-2. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0812-2. Available at: http://pdf.to/bookinfo/advances-in-3d-printing-namp-additive-manufacturing-technologies.pdf/

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Priebežné hodnotenie (20 bodov)
Priebežné hodnotenia sa uskutočnia v písomnej forme:
1. priebežné hodnotenie (na začiatku prednášky v 6. týždni semestra) (10 bodov)
2. priebežné hodnotenie (na začiatku prednášky v 12. týždni semestra) (10 bodov)

Skúška (80 bodov)
Skúška sa uskutoční v písomnej forme, ktorá bude obsahovať otvorené otázky, testové otázky a kreslenie schém.
 
Vyučovací jazyk:
anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: