24. 10. 2020  20:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FCPT03_6B - Fundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected Chapters (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
FCPT03_6B
Názov predmetu:
Fundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected Chapters
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Počítačom podporovaný návrh (CAD)
Klasifikácia tvarov;
Klasifikácia CAD systémov;
Geometrické základy CAD systémov;
Geometrické modelovanie;
Prvkové modelovanie;
Plošné modelovanie;
Spätné inžinierstvo (RE) (princíp RE, metódy 3D digitalizácie, mrak bodov – polygónová sieť – CAD plošný model).

Počítačom podporované inžinierstvo (CAE)
Metóda konečných prvkov (FEM) v inžinierstve (vo výrobných technológiách);
Aplikácia FEM v praxi;
Prípadová štúdia.

Počítačom podporovaná výroba (CAM)
Metódy zhotovenia tvarov;
Výroba odoberaním, premiestňovaním alebo pridávaním malých, stredných a veľkých častí materiálu;
Číslicové riadenie (NC), číslicové riadenie pomocou počítača (CNC);
Nástroje pre obrábanie, nástroje pre obrábanie voľných tvarových plôch;
Základné druhy obrábacích strojov;
Bloky CNC obrábacích strojov;
Sériové a paralelné kinematické štruktúry, roboty.
Univerzálny CNC stroj a jeho možné štruktúry;
Klasifikácia 5-osových kinematických štruktúr frézovacích strojov;
Stratégie obrábania;
Metódy výroby pridávaním (použité materiály, princíp funkcie, oblasti aplikácií, výhody a nevýhody).

Počítačom podporovaná inšpekcia (CAIn)
Integrácia medzi CAD a CAIn;
Plánovanie inšpekcie / CAIn;
Kontaktné a bezkontaktné metódy inšpekcie;
Súradnicové meracie stroje (klasifikácia štruktúr, systémy sond, použitia);
Aktívna triangulácia (štruktúrované svetlo) pre inšpekciu;
Počítačová tomografia (CT) pre inšpekciu.

Počítačom podporovaná montáž (CAA)
Modelovanie montáže;
Plánovanie CAA;
Zostavenie poradia montáže.

Integrácia CAx systémov, Počítačom integrovaná výroba (CIM), Riadenie výrobných dát (PDM) / Riadenie životného cyklu produktu (PLM)
Výmena dát;
Súbežné inžinierstvo;
Model produktu a riadenie informácií.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: