Apr 6, 2020   3:07 p.m. Irena
Academic information system

Course syllabus SCHT03_6I - The Selected Chapters of Theories I (Forming, Machining) (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SCHT03_6I
Názov predmetu: The Selected Chapters of Theories I (Forming, Machining)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test – max. 100 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú rozšírené vedomosti z oblasti teórie obrábania a teórie tvárnenia spolu s jazykovými zručnosťami plynulej prezentácie a diskusie na dané témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Aktuálne témy z teórie obrábania (rezania).
Aktuálne témy z teórie tvárnenia - plasticita a tvárniteľnosť materiálov, termomechanické podmienky tvárnenia, odpory v tvárnení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÍLIK, J. -- KAPUSTOVÁ, M. -- RIDZOŇ, M. Teória tvárnenia. Trnava : AlumniPress, 2015. 262 s. ISBN 978-80-8096-215-9.

Odporúčaná:
Vybrané články zo svetových databáz k aktuálnym témam.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
57,1 %42,9 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Ivan Buranský, PhD. (prednášajúci) - anglický jazyk
Ing. František Jurina (prednášajúci) - anglický jazyk
Ing. Michaela Kritikos, PhD. (prednášajúci) - anglický jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
Ing. Marek Vozár (prednášajúci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 25. 06. 2019.

Type of output: