15. 12. 2019  17:27 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220721_DDP - Adaptívne riadenie (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220721_DDP
Názov predmetu: Adaptívne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie zadaných úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti samosanastavujúcich, adaptívnych, prediktívnych a robustných adaptívnych systémov riadenia súvisiace s jeho aktuálnou vedeckou prácou. Získa nevyhnutné teoretické poznatky pre tvorbu adaptívnych algoritmov riadenia vo svojej aplikačnej oblasti, zoznámi sa s metódami ich návrhu pre stavové a vstupno -- výstupne formy reprezentácie dynamiky riadeného objektu a jeho okolia.
 
Stručná osnova predmetu:
Ciele adaptívnych, robustných a samosanastavujúcich systémov riadenia, základné schémy adaptácie.
Adaptívne riadiace systémy s priamym nastavovaním parametrov, adaptívne regulátory s minimálnym rozptylom výstupu.
Adaptívne lineárne regulátory s viackrokovou stratovou funkciou, stratégie riadenia plynúce z viackrokových kritérií riadenia.
Adaptívne riadenie s uvažovaním obmedzení na veličiny riadeného procesu.
Prediktívne adaptívne riadenie.
Robustné adaptívne riadenie, princípy návrhu adaptívnych regulátorov s robustnou identifikáciou.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: