24. 10. 2020  23:29 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220721_DDP - Adaptívne riadenie (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
220721_DDP
Názov predmetu:
Adaptívne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie zadaných úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti samosanastavujúcich, adaptívnych, prediktívnych a robustných adaptívnych systémov riadenia súvisiace s jeho aktuálnou vedeckou prácou. Získa nevyhnutné teoretické poznatky pre tvorbu adaptívnych algoritmov riadenia vo svojej aplikačnej oblasti, zoznámi sa s metódami ich návrhu pre stavové a vstupno -- výstupne formy reprezentácie dynamiky riadeného objektu a jeho okolia.
 
Stručná osnova predmetu:
Ciele adaptívnych, robustných a samosanastavujúcich systémov riadenia, základné schémy adaptácie.
Adaptívne riadiace systémy s priamym nastavovaním parametrov, adaptívne regulátory s minimálnym rozptylom výstupu.
Adaptívne lineárne regulátory s viackrokovou stratovou funkciou, stratégie riadenia plynúce z viackrokových kritérií riadenia.
Adaptívne riadenie s uvažovaním obmedzení na veličiny riadeného procesu.
Prediktívne adaptívne riadenie.
Robustné adaptívne riadenie, princípy návrhu adaptívnych regulátorov s robustnou identifikáciou.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Gergely Takács, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
27. 2. 2020
Schválil:
prof. Ing. Gergely Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 27. 02. 2020.

Typ výstupu: