27. 10. 2020  22:00 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220721_DDP - Adaptívne riadenie (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Adaptívne riadenie
Kód predmetu:
220721_DDP
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (8 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Gergely Takács, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti samosanastavujúcich, adaptívnych, prediktívnych a robustných adaptívnych systémov riadenia súvisiace s jeho aktuálnou vedeckou prácou. Získa nevyhnutné teoretické poznatky pre tvorbu adaptívnych algoritmov riadenia vo svojej aplikačnej oblasti, zoznámi sa s metódami ich návrhu pre stavové a vstupno -- výstupne formy reprezentácie dynamiky riadeného objektu a jeho okolia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Ciele adaptívnych, robustných a samosanastavujúcich systémov riadenia, základné schémy adaptácie.
Adaptívne riadiace systémy s priamym nastavovaním parametrov, adaptívne regulátory s minimálnym rozptylom výstupu.
Adaptívne lineárne regulátory s viackrokovou stratovou funkciou, stratégie riadenia plynúce z viackrokových kritérií riadenia.
Adaptívne riadenie s uvažovaním obmedzení na veličiny riadeného procesu.
Prediktívne adaptívne riadenie.
Robustné adaptívne riadenie, princípy návrhu adaptívnych regulátorov s robustnou identifikáciou.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: samostatné štúdium, seminárna forma
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
záverečná skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 27. 02. 2020.

Typ výstupu: