Jan 25, 2020   5:56 p.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus 220721_DDP - Adaptívne riadenie (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220721_DDP
Názov predmetu: Adaptívne riadenie
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Ciele adaptívnych, robustných a samosanastavujúcich systémov riadenia, základné schémy adaptácie, princíp separácie identifikácie a riadenia, modelovanie a priebežná identifikácia pre adaptívne systémy (dotácia 0/2)
2.Adaptívne riadiace systémy s priamym nastavovaním parametrov, regulátory s minimálnym rozptylom výstupu, stabilita, robustnosť a podmienky konvergencie (dotácia 0/2)
3.Adaptívne lineárne regulátory s viackrokovou stratovou funkciou, syntéza, analýza vlastností, robustnosť, stabilita riadenia, stratégie riadenia plynúce z viackrokových kritérií riadenia (dotácia 0/3)
4.Adaptívne riadenie s uvažovaním obmedzení na vstupné, stavové a výstupné veličiny riadeného procesu (dotácia 0/2)
5.Prediktívne adaptívne riadenie, postupy zostavovania predikčných rovníc, princípy stabilizácie prediktívnych riadiacich algoritmov pri uvažovaní procesných obmedzení (dotácia 0/2)
6.Robustné adaptívne riadenie, formy reprezentácie neurčitostí, princípy návrhu adaptívnych regulátorov s robustnou identifikáciou (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: