24. 10. 2020  19:03 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220721_DDP - Adaptívne riadenie (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
220721_DDP
Názov predmetu:
Adaptívne riadenie
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Ciele adaptívnych, robustných a samosanastavujúcich systémov riadenia, základné schémy adaptácie, princíp separácie identifikácie a riadenia, modelovanie a priebežná identifikácia pre adaptívne systémy (dotácia 0/2)
2.
Adaptívne riadiace systémy s priamym nastavovaním parametrov, regulátory s minimálnym rozptylom výstupu, stabilita, robustnosť a podmienky konvergencie (dotácia 0/2)
3.
Adaptívne lineárne regulátory s viackrokovou stratovou funkciou, syntéza, analýza vlastností, robustnosť, stabilita riadenia, stratégie riadenia plynúce z viackrokových kritérií riadenia (dotácia 0/3)
4.Adaptívne riadenie s uvažovaním obmedzení na vstupné, stavové a výstupné veličiny riadeného procesu (dotácia 0/2)
5.
Prediktívne adaptívne riadenie, postupy zostavovania predikčných rovníc, princípy stabilizácie prediktívnych riadiacich algoritmov pri uvažovaní procesných obmedzení (dotácia 0/2)
6.
Robustné adaptívne riadenie, formy reprezentácie neurčitostí, princípy návrhu adaptívnych regulátorov s robustnou identifikáciou (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 27. 02. 2020.

Typ výstupu: