29. 1. 2020  0:53 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250845_DDP - Projekt IV (SjF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Projekt IV
Kód predmetu: 250845_DDP
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vypracovať alternatívne metódy riešenia vedeckého problému a urobiť výber optimálnych postupov. Teoreticky a experimentálne upresniť okrajové podmienky pre simulačné modely. Vykonať teoretické a experimentálne výskumné práce a analyzovať ich výsledky. Spracovávať čiastkové výsledky výskumu do dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Metódy riešenia problému
• Modelovanie a simulácia
• Analýza výsledkov
• Formulovanie záverov
• Vypracovanie dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Posudok a obhajoba projektu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: