26. 10. 2020  14:17 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250732_DDP - Technológia procesov zlievania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250732_DDP
Názov predmetu: Technológia procesov zlievania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje skúšku. Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti a je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné minimálne 11 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí o zlievárenských procesoch, obzvlášť o progresívnych a nekonvenčných procesoch, súvisiacich s témou dizertačnej práce doktoranda.
 
Stručná osnova predmetu:
Procesy výroby foriem I., II. a III. generácie.
Procesy liatia do netrvalých foriem.
Procesy liatia do trvalých foriem.
Liatie za účinku zvýšených vonkajších síl.
Vysokotlakové liatie do vysokého vákua. Vysokotlakové liatie s dotlakom.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BECHNÝ, L. -- GEDEONOVÁ, Z. -- MÄSIAR, H. Teória zlievania. Bratislava : Alfa, 1990. 320 s. ISBN 80-05-00489-3.
VILČKO, J. -- SLOVÁK, S. Zlievárenská technológia. Bratislava: ALFA, 1987. 497 s.
CAMPBELL, J. Castings: The new Metallurgy of Cast Metals. Oxford : Butterworth - Heinemann, 2003. 335 s. ISBN 0-7506-4790-6.

Odporúčaná:
Kaufmann, H. – Uggowitzer, P.J. Metallurgy and Processing of High-integrity Light Metal Pressure Castings. Fachverlag Schiele & Schon GmbH, Berlin, 2007. ISBN 13: 978-3 7949-0754-0
Kurdjumov, A. B. – Pikunov, M. V. – Čursin, V. M. – Bibikov, Je. L. Proizvodstvo otlivok iz rasplavov cvetnych metallov. Izd. MISiS, Moskva, 1996
Nogowizin, B. Theorie und Praxis des Druckgusses. Fachverlag Schiele und Schon, GmbH, Berlin, 2011
Štúdium periodík a zborníkov podľa pokynov školiteľa
Vinarcik, E.J. High integrity die casting processes, John Wiley & sons, Inc., New York, 2003. ISBN 0-471-20131-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Typ výstupu: