Apr 4, 2020   5:50 p.m. Izidor
Academic information system

Course syllabus 250732_DDP - Technológia procesov zlievania (SjF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Technológia procesov zlievania
Kód predmetu: 250732_DDP
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbokých vedomostí o zlievárenských procesoch, obzvlášť o progresívnych a nekonvenčných procesoch, súvisiacich s témou dizertačnej práce doktoranda.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Procesy výroby foriem I., II. a III. generácie.
Procesy liatia do netrvalých foriem.
Procesy liatia do trvalých foriem.
Liatie za účinku zvýšených vonkajších síl.
Vysokotlakové liatie do vysokého vákua. Vysokotlakové liatie s dotlakom.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BECHNÝ, L. -- GEDEONOVÁ, Z. -- MÄSIAR, H. Teória zlievania. Bratislava : Alfa, 1990. 320 s. ISBN 80-05-00489-3.
VILČKO, J. -- SLOVÁK, S. Zlievárenská technológia. Bratislava: ALFA, 1987. 497 s.
CAMPBELL, J. Castings: The new Metallurgy of Cast Metals. Oxford : Butterworth - Heinemann, 2003. 335 s. ISBN 0-7506-4790-6.

Odporúčaná:
Kaufmann, H. – Uggowitzer, P.J. Metallurgy and Processing of High-integrity Light Metal Pressure Castings. Fachverlag Schiele & Schon GmbH, Berlin, 2007. ISBN 13: 978-3 7949-0754-0
Kurdjumov, A. B. – Pikunov, M. V. – Čursin, V. M. – Bibikov, Je. L. Proizvodstvo otlivok iz rasplavov cvetnych metallov. Izd. MISiS, Moskva, 1996
Nogowizin, B. Theorie und Praxis des Druckgusses. Fachverlag Schiele und Schon, GmbH, Berlin, 2011
Štúdium periodík a zborníkov podľa pokynov školiteľa
Vinarcik, E.J. High integrity die casting processes, John Wiley & sons, Inc., New York, 2003. ISBN 0-471-20131-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a konzultácie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 25. 06. 2019.

Type of output: